Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Zwolle,

het gezamenlijke portal van de Zwolse Protestantse wijkgemeenten.

Bekijk met behulp van deze website de stedelijke informatie of klik door naar de website van een wijkgemeente.

-o-o-o-o-o-o-o-

Gewijzigde openingstijden Kerkelijk Bureau

Vanaf 1 februari 2016 zijn de openingstijden van het Kerkelijk Bureau iets gewijzigd.
U bent op werkdagen welkom vanaf 8.30 uur (i.p.v. 8.00 uur).

Van 25 juli t/m 12 augustus 2016 is het kerkelijk bureau twee ochtenden per week geopend, op de maandag- en donderdagochtend.

-o-o-o-o-o-o-o-

 

http://www.pknzwolle.nl/images/daar_geef_je_voor_fc.jpg

Van 18 tot en met 29 januari 2016 werd de Actie Kerkbalans gehouden, dit jaar onder het motto:

"Mijn kerk inspireert"

Tientallen vrijwilligers zijn in deze weken op pad geweest om de kerkbalansenvelop te bezorgen bij alle leden van de PGZ.

Voor de Protestantse Gemeente Zwolle is de actie Kerkbalans van groot belang.

Als u jaarlijks meedoet aan de Actie Kerkbalans, kan de periodieke gift voor u een optie zijn.
Voor meer informatie over de overeenkomst "Periodieke Gift"en de voordelen klik hier.

Het formulier voor het vastleggen van de periodieke gift vindt u hier

 

-o-o-o-o-o-o-o-

Verzelfstandiging Grote Kerk

Besluiten over de verzelfstandiging van de Grote Kerk en de kerkelijke activiteiten die daarin zullen worden ondernomen.

Op 9 april 2015 werd om 20.00 uur een gemeentevergadering gehouden in de Oosterkerk, ingang Koewegje, waarin de gemeente werd gekend in deze besluiten. Klik hier voor informatie over de verzelfstandiging.

Voor meer informatie over de kerkelijke activiteiten in de verzelfstandigde Grote Kerk klik hier.

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Geldende beleidsnotities Protestantse Gemeente Zwolle

In het document zijn de nu geldende beleidsnotities van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle toegelicht.

Het gaat om:

1       Plaatselijke regeling

2       Te nemen stappen bij een beroepingsprocedure

2a     Beroepingswerk in de omstandigheid van een vacaturestop

3       Beleidsplan Protestantse Gemeente Zwolle 2013-2016

3a     De Identiteit van de Protestantse Gemeente Zwolle, Rijk gevuld

4       Besluiten betreffende lange termijn perspectief prot. gem. zwolle in één document

5       Financiële planning 2015-2020

5a     Decentralisatie Financiële verantwoordelijkheid PGZ 2013-2016

5b     Afhandeling Besluiten CvK inzake Financiële planning 2015-2020

6       Besluit AK  over kerkelijke activiteiten in de verzelfstandigde Grote Kerk Zwolle

7       Procedure uitschrijvingen van gemeenteleden

Klik hier voor het document.

-o-o-o-o-o-o-o-

Vertrek drie predikanten

Binnen korte tijd hebben drie predikanten aangegeven hun predikantschap in een van de Zwolse wijken te beëindigen.

Ds. W. Hortensius is al van de Oosterkerkgemeente vertrokken naar Hattem. De 13de september is hij daar bevestigd.

Ds. A. den Besten, ook Oosterkerkgemeente, zal 1 januari deze wijkgemeente verlaten. Het werk op twee werkplekken (Zwolle en Maarn-Maarsbergen) is belastend en om deze reden blijft hij alleen predikant in Maarn-Maarsbergen. Zijn vertrek is begin 2016.

Ds. E. van ’t Slot, Stinskerkgemeente, is benoemd tot docent en onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen. Als docent aan het seminarie zal hij startende predikanten lesgeven en begeleiden. Verder zal hij onderzoeken welke eisen een veranderende kerk in een veranderende samenleving stelt aan het ambt. Deze opdracht sluit mooi aan bij het onderzoek dat hij blijft verrichten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij neemt afscheid in de dienst op zondag 29 november 2015.

Voor de betrokken wijkgemeentes en de gehele PGZ beteken dit een gevoelig verlies. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters zijn al druk bezig met het onderzoek hoe deze vacatures opgevangen worden. Zie het bericht over vacatures.

In de Oosterkerkgemeente neemt kerkelijk werker, mevrouw Chr. van Stappen, tussen september en januari 2016 de pastorale taak waar van ds. Hortensius.

-o-o-o-o-o-o-o-

Vacatures

Nu drie predikanten vertrekken of al zijn vertrokken (zie vertrek drie predikanten)zal de Algemene Kerkenraad zo spoedig mogelijk bepalen hoe de vacatures vervuld kunnen worden.

De afgelopen jaren konden vacatures alleen vervuld worden binnen de Protestantse Gemeente Zwolle zelf. Er waren meer predikanten bij de PGZ dan waarvoor (op termijn) er middelen waren.  Daarom is de vacature in de Open kring na het vertrek van ds. A. Pietersma opgelost door ds. M. Jonker (voorheen Oosterkerk) aan die wijk te verbinden.

Door het vertrek van de drie predikanten is er een nieuwe situatie ontstaan voor de PGZ. De PGZ kan vanaf  januari 2016 een sluitende begroting hebben.

De huidige vacatures zullen gedeeltelijk nog intern vervuld moeten worden; voor een deel is er ruimte om predikanten van buiten te beroepen. Het College van Kerkrentmeesters heeft berekend dat de PGZ ruimte heeft voor 6,6 fte (voltijdsbetrekking) pastorale formatie (predikanten en kerkelijk werkers tezamen)(zie Financiële Planning 2015-2020). Die 6,6 fte is meer dan de 6,2 fte die de PGZ op 1 januari 2016 heeft.

Voordat de AK een besluit kan nemen over de vacaturevervulling moet eerst op andere terreinen ook duidelijkheid zijn. De AK heeft beleid ontwikkeld voor een langetermijnperspectief (LTP). Dat perspectief is erop gericht dat de PGZ met haar wijken een vitale gemeente is. Daartoe moeten wijkgemeenten meer met elkaar samenwerken, moeten nog meer kerkgebouwen worden verkocht en zullen predikanten meer als team gaan samenwerken. Daarnaast is er in 2016 ook financiële ruimte voor projecten. (zie langetermijnperspectief en vacatures)

Daarom is aan alle wijkgemeenten gevraagd rond 1 december 2016 te berichten hoe zij kunnen bijdragen aan de vacaturevervulling en aan welke projecten zij denken.

-o-o-o-o-o-o-o-

Financiële Planning 2015-2020

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft voorstellen ontwikkeld die moeten leiden tot een sluitende begroting. Op basis van goed onderbouwde aannames heeft het CvK berekend dat in 2020 6,6 fte pastorale formatie financieel verantwoord is.

Dit voorstel is, na een voorgenomen besluit van de AK, in alle wijkkerkenraden besproken. Daarover hebben de (moderamina van) de wijkkerkenraden twee maal overleg gehad met het DB van het CvK en het moderamen van de AK. Op 12 oktober heeft de AK definitief besloten over alle voorstellen van het CvK.

Dat consequenties van de besluiten zijn:

 • in 2020 is 6,6 fte pastorale formatie financieel  verantwoord als “toekomstvaste formatie”;
 • in 2016 wordt berekend, volgens dezelfde systematiek, welke pastorale formatie in 2021 verantwoord is;
 • deze systematiek wordt voor ieder volgend jaar toegepast;
 • als referentiepunt voor alle beslissingen van de AK over pastorale formatie geldt de toekomstvaste formatie voor over vijf jaar;
 • als er in een jaar in het levend geld begrotingstechnisch meer formatieruimte zit dan de toekomstvaste formatie, dan kan die ingezet worden voor projectformatie. Die projecten dienen dan wel vooraf beleidsmatig vastgesteld te worden door de AK.

-o-o-o-o-o-o-o-

Langetermijnperspectief en vacatures

In de notitie Langetermijnperspectief wordt als doel beschreven dat de PGZ en haar wijkgemeentes een vitale gemeente zijn.

Gezien de demografische veranderingen is het waarschijnlijk dat ook in Zwolle het aantal leden daalt en dat de inkomsten dalen.

De Protestantse Gemeente Zwolle zal daarom in 2020 een toekomstvaste exploitatie moeten hebben wat betreft de beheersorganisatie, het bezit van onroerend goed en de formatie.

Wat betreft de formatie: daar zal de PGZ vanaf 1 januari 2016 een stabiel en toekomstvast beleid (zie financiële Planning 2015-2020) kunnen voeren en gaan voeren.

In de beheer(s)organisatie heeft het College van Kerkrentmeesters grote stappen gezet door een reductie van 4,8 fte naar 2,4 fte.

Na verkoop van de Hoeksteen zijn het Refter en de Emmaüskerk ten verkoop aangeboden. Er zullen nog zeker twee gebouwen moeten worden afgestoten.

De AK wil echter bereiken   dat we onze toekomstperspectieven niet (alleen) benaderen vanuit de financiële hoek. Het is daarom belangrijk dat wijkgemeentes met het oog op hun toekomst meer gaan samenwerken. En dat de predikanten door teamvorming gebruik maken van elkaars mogelijkheden.

Nu duidelijk is,

 • wat de toekomstvaste pastorale formatie voor de PGZ is
 • dat we vanaf januari 2016 ruimte hebben voor eigen beleid met financiële consequenties
 • dat in de jaren 2016-2019 de PGZ mogelijkheden heeft om in projectvorm nieuwe beleid en activiteiten te ontwikkelen
 • dat er ruimte is voor formatie voor de pastor in de verzelfstandigde Grote Kerk (0,3 fte),

zullen wijkkerkenraden zich gaan beraden wat deze mogelijkheden betekenen voor hun wijkgemeentes en vooral om met andere wijkgemeentes inhoudelijk samen te werken.

De AK zal alle wijkplannen integraal bekijken en tot een besluit komen dat voor zowel wijkgemeentes als PGS als geheel nieuwe perspectieven opent.

Allereerst gaat het besluit over de manier waarop de vacatures in de Oosterkerk en Stinskerk worden ingevuld (gedeeltelijk nog met interne vacaturevervulling, gedeeltelijk door externe pastorale formatie te werven.

En wat betreft projectformatie: daarbij valt te denken aan:

 • jeugd- en jongeren (tieners / twintigers) rekening houdend met         }
 • hun zapcultuur                                                                             }    
 • gericht zijn op lossere en kortdurende verbindingen                         }     Deze groepen zijn van belang
 • andere relatie tot het instituut kerk en kerkgenootschappen             }     voor de toekomst
 • jonge gezinnen                                                                            }     van de gemeente
 • begeleiding van groepen                                                               }
 • zoeken naar andere vormen van gemeentezijn                                }
 • pastoraat Grote Kerk, waarvoor de AK op 13.04.2015  voor de termijn van drie jaar de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen om te zoeken naar de financiering van 0,3 fte
 • ouderenwerker
 • professionele vrijwilligersorganisatie incl. coaching

En dit zijn maar enkele voorbeelden.

 

 

-o-o-o-o-o-

Beleidsplan

Alle informatie over het Beleidsplan 2013 - 2016 van de Protestantse Gemeente Zwolle vindt u hier.

Tevens is er een notitie over de uitwerking van het beleidsplan 2013 - 2016, met daarin o.m. informatie over de in te stellen werkgroepen voor de verdere uitwerking van het beleidsplan.
De volledige tekst daarvan vindt u hier.

 

Besluitvorming rond Masterplan Grote Kerk

In 2014 zijn in de januari-vergadering van de Algemene Kerkenraad besluiten genomen m.b.t. het Masterplan Grote- of Sint Michaëlskerk. Klik hier voor het persbericht dat hierover is verzonden. In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 10 februari 2014 is het volgende besloten: Besluit m.b.t. Masterplan

Het Masterplan vindt u - in twee delen - hier: Deel 1 - Analyse & Deel 2 - Visie en ontwerp (Klik met de rechter muisknop op een link en selecteer 'Doel opslaan als' om op te slaan)

 

Decentralisatie Financieel Beleid Protestantse Gemeente Zwolle

Op 23 september 2013 heeft de Algemene Kerkenraad het beleid rond decentralisatie van de financiële verantwoordelijkheid vastgesteld. De tekst van de beleidsnotitie vindt u hier.

 

 

 

 

headerfill

 Wijkgemeenten:

filler
 Wijk 2
 Sionskerk
 Oosterkerk
 Stinskerk
 Emmäuskerk
 Adventskerk
 De Open Kring
filler

 Overige Protestantse
 gemeenten in Zwolle:

filler
 Gereformeerde Kerk  Berkum
 Evangelisch Lutherse  Gemeente Zwolle
footerfill

headerfill

 Kerkelijk Opmerkelijk:

Uitleg logo
filler
 
footerfill