Kerkbalans2019-05-27T09:11:36+02:00

Kerkbalans

Klik hier voor zelf digitaal kerkbalans invoeren

Elk jaar in januari wordt er in de Protestantse Kerk in Nederland de Actie Kerkbalans gehouden.

Met deze actie haalt de Protestantse Kerk het grootste gedeelte van het geld op dat nodig is om de predikanten en kerkelijk werkers, kosten van de gebouwen, etc. te betalen. Daarnaast zijn er nog collecten en andere vrijwillige bijdragen. De kerk wordt dus door de leden betaald en krijgt geen subsidie. Daarom krijgt elk lid van 21 jaar of ouder het verzoek om zijn of haar financiële steentje bij te dragen. Want de kerk bestaat bij vrijwillige inzet, maar ook bij vrijwillige bijdragen.

Kerkbalans PGZ 2019

Geef voor je kerk

Samen vieren we, ontmoeten we elkaar, worden we bemoedigd en geïnspireerd door het goede nieuws van de Bijbel. Dat zijn wij: de wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Zwolle.
Wij willen graag, allemaal op onze eigen plek, actieve geloofsgemeenschappen zijn, waar God tot ons komt in de bediening van de sacramenten en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun en voor een luisterend oor – of je nu lid bent of niet. Dat is onze missie.
Dat doen we met behulp van veel betrokken vrijwilligers. Maar al dat werk kan niet zonder geld. Daarvoor doen we een beroep op u. Met de Actie Kerkbalans zetten honderden vrijwilligers zich in  en gaan op pad om geld in te zamelen voor de Protestantse Gemeente Zwolle.
Mogen we ook op jouw bijdrage rekenen? Geef voor je kerk, zodat jouw kerk kan blijven bestaan – en kan doorgeven aan anderen. Ons bankrekeningnummer is NL54 RABO 0373 7341 66 

Periode

Van 21 januari tot 1 februari 2019 wordt de Actie Kerkbalans gehouden. De vrijwillige bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zonder vrijwillige bijdragen geen kerkgebouwen, geen pastoraat, geen diaconaat, geen omzien naar elkaar.

We willen iedereen die een bijdrage toezegt daarvoor hartelijk danken!

Toelichting

Er zijn in de laatste jaren moeilijke en vaak ingrijpende besluiten genomen, die er voor moeten zorgen dat de inkomsten en uitgaven van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht komen en blijven. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook aan de inkomstenkant moet er iets gebeuren. Kort samengevat: De vrijwillige bijdragen moeten omhoog.

Oproep

Kerkbalans 2019 moet uiteindelijk € 1.273.500 opleveren. We blijven rekenen op uw medewerking!

Richtlijn

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 50,- per jaar voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten. Bovendien is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Achtergrondinformatie

Periodieke gift of schenking

Een periodieke gift is extra voordelig

Als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Aktie Kerkbalans – dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk – dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken. En in dat van de kerk, want u kunt ook (een deel van) het fiscale voordeel aan de kerk doen toekomen door een hogere bijdrage toe te zeggen. U vindt hier meer informatie.

Kostenbesparing

De Protestantse Gemeente Zwolle kan veel besparen op de kosten van betalingsverkeer wanneer u ons machtigt om uw bijdrage via automatische incasso te innen. U kunt altijd een betaling laten terugstorten wanneer u het niet eens bent met de afschrijving.

Wanneer u uw bijdrage nog niet via automatische incasso voldoet geven wij u graag in overweging hier nu mee te beginnen.

 Het Incassant-ID van de Protestantse Gemeente Zwolle is NL58ZZZ302584829050.

De Protestantse Gemeente Zwolle incasseert – met uitzondering van de maand januari- elke 25e van de maand. Als de 25e op een zon- of feestdag valt, wordt op de eerstvolgende werkdag geïncasserd. Klik hier voor de z.g. “Incassokalender” met de exacte data in 2019.

Meer informatie over incasso en alles wat met bijdragen te maken heeft, kunt u krijgen via het Kerkelijk Bureau.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

College van Kerkrentmeesters en Commissie Geldwerving
van de Protestantse Gemeente Zwolle