Nieuws

Aktie Kerkbalans stand per begin december 2018

Plaatsingsdatum: 13 december 2018

Van 20 januari tot 3 februari 2018 is in Zwolle de Actie Kerkbalans gehouden.

De vrijwillige bijdragen die bij Kerkbalans worden toegezegd zijn de belangrijkste inkomstenbron van de Protestantse Gemeente Zwolle. Zonder vrijwillige bijdragen geen kerkgebouwen, geen pastoraat, geen diaconaat, geen omzien naar elkaar.

Per medio december 2018 is de stand van zaken als volgt:

“Begroot” is bedrag dat voor de begroting 2018 nodig is aan kerkelijke bijdragen voor een sluitende exoploitatie.

“Reeds toegezegd” is het totaal van de geregistreerde toezeggingen.

“Reeds ontvangen” is het totaal van de ontvangen bijdragen over het lopende jaar.

We willen iedereen die een bijdrage heeft toegezegd daarvoor hartelijk danken!

Toelichting

Er zijn in de laatste jaren moeilijke en vaak ingrijpende besluiten genomen, die er voor moeten zorgen dat de inkomsten en uitgaven van de Protestantse Gemeente Zwolle in evenwicht komen en blijven. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook aan de inkomstenkant moet er iets gebeuren. Kort samengevat: De vrijwillige bijdragen moeten omhoog.

Oproep

Kerkbalans 2018 moet uiteindelijk € 1.243.300 opleveren. We blijven rekenen op uw medewerking!

Richtlijn

Wij doen een dringend beroep op de gemeenteleden om naar vermogen bij te dragen. Wij geven in overweging een bijdrage van 2% van het netto inkomen te geven. Bij een netto maandinkomen van €1.750,- past dan een maandelijkse bijdrage van € 35,-. Uiteraard hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u meer of minder kan missen. Het zou fijn zijn als u, als het maar even kan, tenminste € 60,- per jaar voor uw rekening wilt nemen. Voor ieder lid van onze gemeente maken we immers administratie- en andere kosten. Bovendien is er voor ieder gemeentelid altijd pastorale zorg beschikbaar.

Terug naar nieuwsoverzicht